MGA PATAKARAN

THEBULLFX TERMS & CONDITIONS

MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON

Malugod ang TheBullFx na magbigay sa inyo ng mga nilalamang impormasyon, kasangkapan, produkto at serbisyo tungkol sa mga tuntunin at kundisyon ng TheBullFx website. Ang tuntunin at kundisyon ay naglalaman ng mga mahahalagang impormasyon kaugnay sa inyong paggamit ng website o serbisyong mula sa TheBullFx. Ang mga tuntunin at kundisyon ay isang may-bisang kasunduan sa pagitan mo at TheBullFx. Ang iyong paggamit ng TheBullFx Sites ay siya ring tumatayong pagtanggap mo sa mga tuntunin at kundisyon at iba pang mga legal na pahayag na nakapaloob sa TheBullFx Sites. Ito ay pinamamahalaan ng mga bersyon ng mga tuntunin at kundisyon na may bisa sa petsa ng paggamit mo ng website. Ang TheBullFx ay maaaring baguhin ang mga tuntunin at kundisyon sa anumang oras at nang walang paunang abiso. Marapat lamang na regular na suriin ang pinakabagong bersyon ng mga tuntunin at kundisyon sa pamamagitan ng pagbisita sa TheBullFx Sites at pag-click sa mga tuntunin at kundisyon na hyperlink na matatagpuan sa ibaba ng pahina. Ang iyong patuloy na paggamit ng TheBullFx Sites ay tumatayong pagtanggap mo sa mga nailathalang pagbabago sa tuntunin at kundisyon. Hindi magbibigay ng hiwalay na abiso ukol sa anumang mga pagbabago o mga pagbabago ang TheBullFx. Ang mga tuntunin at kundisyon ay karagdagan sa mga Patakaran sa Pagkapribado o Privacy Policy, at anumang iba pang mga kasunduang isinakatuparan sa pagitan mo at TheBullFx kabilang ang anumang mga kasunduan sa customer o account, at iba pang mga kasunduan na sumasaklaw sa iyong paggamit ng impormasyon, nilalaman, mga kasangkapan, mga produkto at serbisyong makukuha sa at sa pamamagitan ng TheBullFx Sites.

PAGGAMIT NG THEBULLFX SITES

Ang impormasyong nakapaloob sa TheBullFx sites ay maaari lamang gamiting pang- personal at hindi pang komersyo; sa kundisyong pumayag ang TheBullFx na magamit ito ng nararapat at naaayon sa batas. Ang TheBullFx ay may karapatang maghabla laban sa mga gumagamit ng nilalaman ng website sa iligal o hindi kaya ay di-awtorisadong paggamit ng mga impormasyon. Maaaring gamitin ang mga impormasyon, kagamitan, produkto o serbisyong nakapaloob sa TheBullFx sites sa kundisyong nasa tamang edad na ayon sa batas ng iyong bansang kinabibilangan at kung may kakayahang maisakatuparan ang umiiral na kontrata sa pagitan mo at TheBullFx. Ang TheBullFx lamang ang nakatakdang tumanggi, magsuspinde o magputol ng iyong access sa TheBullFx sites, kabilang na rin ang pagtanggal ng post na inilathala o tanggihan ang post na ilalathala pa lamang. Tinatanggap at sinasang ayunan rin na maaaring tanggalin ng TheBullFx ang iyong access sa account at hindi mo na mapapakinabangan ang serbisyo, account details, mga files at anumang nilalaman ng iyong account. Higit dito, ikaw ay makikipag-ugnayan sa TheBullFx kung may mapapansing nilalaman sa website na hindi kanais-nais.

HINDI PROPESYONAL NA PAYO

Malugod ang TheBullFx na magbigay sa inyo ng mga nilalamang impormasyon, kasangkapan, produkto at serbisyo tungkol sa mga tuntunin at kundisyon ng TheBullFx website. Ang tuntunin at kundisyon ay naglalaman ng mga mahahalagang impormasyon kaugnay sa inyong paggamit ng website o serbisyong mula sa TheBullFx. Ang mga tuntunin at kundisyon ay isang may-bisang kasunduan sa pagitan mo at TheBullFx. Ang iyong paggamit ng TheBullFx Sites ay siya ring tumatayong pagtanggap mo sa mga tuntunin at kundisyon at iba pang mga legal na pahayag na nakapaloob sa TheBullFx Sites. Ito ay pinamamahalaan ng mga bersyon ng mga tuntunin at kundisyon na may bisa sa petsa ng paggamit mo ng website.

Ang TheBullFx ay maaaring baguhin ang mga tuntunin at kundisyon sa anumang oras at nang walang paunang abiso. Marapat lamang na regular na suriin ang pinakabagong bersyon ng mga tuntunin at kundisyon sa pamamagitan ng pagbisita sa TheBullFx Sites at pag-click sa mga tuntunin at kundisyon na hyperlink na matatagpuan sa ibaba ng pahina. Ang iyong patuloy na paggamit ng TheBullFx Sites ay tumatayong pagtanggap mo sa mga nailathalang pagbabago sa tuntunin at kundisyon. Hindi magbibigay ng hiwalay na abiso ukol sa anumang mga pagbabago o mga pagbabago ang TheBullFx.

Ang mga tuntunin at kundisyon ay karagdagan sa mga Patakaran sa Pagkapribado o Privacy Policy, at anumang iba pang mga kasunduang isinakatuparan sa pagitan mo at TheBullFx; kabilang ang anumang mga kasunduan sa customer o account, at iba pang mga kasunduan na sumasaklaw sa iyong paggamit ng impormasyon, nilalaman, mga kasangkapan, mga produkto at serbisyong makukuha sa at sa pamamagitan ng TheBullFx Sites.

INTELLECTUAL PROPERTY

Ang mga impormasyon sa TheBullFx Sites ay protektado ng nauukol na batas sa Intellectual Property. Maliban sa mga tahasang naipahayag, hindi maaaring baguhin, kopyahin, ipamahagi o komersiyal na pagsasamantalahan ang anumang mga kagamitan; kabilang ang nilalaman, mga larawan, video, audio, software code, user interface design or logos mula sa TheBullFx sites. Ang karapatang gamitin ang mga pangalan, logo, trademark, copyright at anumang karapatan sa Intellectual Property (rehistrado man o hindi) sa mga kagamitan o software sa TheBullFx sites ay para lamang sa TheBullFx at mga tagapaglisensya nito. Maliban lamang kung naipahayag ang paggamit sa mga ito sa pamamagitan ng pagliham sa TheBullFx, ay hindi maaaring gamitin ang trade mark, service mark, trade name at logo ng TheBullFx na maaaring magbigay kalituhan hinggil sa may-ari o mga may kapangyarihan lamang gumamit sa mga ito. Sakaling may paglabag o may pagbabantang paglabag sa copyright o Intellectual property right ng TheBullFx, o hindi kaya ay makatuwirang paghihinala na may paglabag sa intellectual property rights, ay may karapatan ang TheBullFx na wakasan ang kontrata at ugnayan, at dalhin sa korte upang magdemanda.

Hindi nangangahulugan na sakaling ikaw ay magclick sa ibang website na nasa loob ng TheBullFx sites ay tinatangkilik o kaanib ng TheBullFx sites ang mga ito. Ang mga websites na ito, produkto o serbisyo ay saklaw ng kanilang sariling patakaran, tuntunin at kundisyon na hiwalay sa TheBullFx.

Ang TheBullFx Sites, maliban ang mga nilalaman ng third party, ay mga orihinal na gawang nilathala ng TheBullFx. Ang TheBullFx ay siyang natatanging may karapatang kumopya, magpakita at magpamahagi ng mga ito. Ang mga pangalan, trademarks, copyright at lahat ng mga karapatan sa intellectual property (rehistrado man o hindi) lahat ng kagamitan at software na nasa TheBullFx Sites ay pagmamay-ari ng TheBullFx at ng kanyang tagapaglisensya. Lahat ng pagmamay-ari ng third party na nakapaloob sa TheBullFx Sites ay kinopya ng may pahintulot sa mga may-ari. Ang mga probisyon na may kaugnayan sa hindi pagsisiwalat, pagtatakda sa paggamit ng intellectual property na pagmamay-ari ng TheBullFx at paggamit ng TheBullFx sa intellectual property ay magpapatuloy kahit hanggang matapos ang ugnayan sa pagitan mo at TheBullFx.

WALANG BISA KUNG SAAN IPINAGBABAWAL

Bagaman ang mga impormasyon sa TheBullFx Sites kabilang ang mga produkto o serbisyo ay maaaring mabuksan sa iba’t-ibang parte ng mundo, hindi lahat ng katangian, produkto o serbisyo na tinalakay at may kinalaman o nakalaan sa pamamagitan ng TheBullFx ay maaaring maging magamit ng lahat ng tao sa lahat ng nasasakupan. Maaaring akma lamang na gamitin sa partikular na lugar at nasasakupan ang ilan sa mga ito. Ang TheBullFx lamang ang may karapatang limitahan ang bilang ng produkto at serbisyo na maihahatid sa ilang lugar o tao at magbawal sa ilang mga probisyon ukol dito.

RESEARCH AT NILALAMAN NG THIRD-PARTY WEBSITE

Ang TheBullFx ay hindi nagtatangkilik o pinahihintulutan ang third party content. Hindi ito maaaring ipakahulugan bilang legal, buwis, pinansyal o payong may kaugnayan sa pamumuhunan. Ito ay nakapaloob rin sa Hindi Propesyonal na Payo. Habang ang TheBullFx ay tinatangkang magkaloob ng tama at napapanahong impormasyon upang mapaglingkuran ang pangangailangan ng mga gumagamit na kustomer, ang TheBullFx at ang third party content kailanman ay hindi nagbibigay ng garantiya sa katumpakan ng mga ito. Walang pananagutan at hindi mananagot ang TheBullFx at ang third party content providers sa nilalaman, kabilang na ang mga patalastas, produkto at iba pang kagamitan na mayroon sa third party websites. Ang nilalaman ng mga third party websites na ito ay ipinagkakaloob sa layuning pang impormasyon lamang at itinatatwa ng TheBullFx ang pananagutan sa nilalaman ng mga third party website na nasa TheBullFx sites. Maaaring gamitin ang third party content na ito sa iyong sariling pagbabakasakali. Maging ang mga third party providers ay tahasang itinatatuwa ang lahat ng uri ng garantiya, malinaw na nakasaad o ipinahiwatig, kabilang ang walang pagtatakda sa kalakalan, kaangkupan sa isang partikular na layunin o walang paglabag.

Ang third party content providers at ang kanilang mga magulang, sangay, kaanib, tagapagbigay serbisyo, tagapag-lisensya, mga opisyal, direktor at empleyado ay hindi mananagot sa tuwid o hindi tuwiran, hindi sinasadya o resulta ng mga pinsalang na nagmula sa o may kaugnayan sa paggamit o kawalan ng kakayahan upang gamitin ang mga nilalaman ng third party, kabilang ang ngunit hindi limitado sa danyos para sa pagkawala ng kita, paggamit, data o iba pang mga hindi madaling unawaing mga pinsala; kahit na ang mga partido ay nagbibigay payo sa mga posibilidad ng naturang pinsala.

KATUMPAKAN NG IMPORMASYON

Habang ang TheBullFx ay nagsusumikap upang siguraduhin ang katumpakan ng mga impormasyon sa TheBullFx Sites, ang impormasyon at nilalaman ng TheBullFx Sites ay maaaring magbago ng walang abiso at nakalaan lamang sa layuning makatulong upang magkaroon ng pansariling desisyon ukol sa pamumuhunan. Ang TheBullFx ay gumagawa ng mga makatuwirang hakbang upang siguraduhing wasto ang mga impormasyon sa TheBullFx Sites. Gayunman, hindi nagbibigay ng garantiya ang TheBullFx sa kawastuhan nito at hindi tatanggapin ang pananagutan para sa pagkawala o pinsala na maaaring lumabas sa tuwiran o di-tuwiran nilalaman o sa kawalan ng kakayahan upang mabuksan ang TheBullFx Sites, para sa anumang pagkaantala sa o kabiguan ng paghahatid o ang pagtanggap ng anumang pagtuturo o mga notipikasyon na ipinadala sa pamamagitan ng TheBullFx Sites. Ang lahat ng nilalaman sa TheBullFx Sites ay iniharap lamang mula sa petsa ng paglathala, ipinahiwatig, at maaaring kunin ang lugar sa pamamagitan ng kasunod na kaganapan sa merkado o para sa ibang dahilan. Bilang karagdagan, ikaw ang mananagot para sa pagtatakda ng mga setting ng cache sa iyong browser upang matiyak na ikaw ay tumatanggap ng mga pinakabagong impormasyon lamang.

PAGBABAWAL SA PAGGAMIT

Dahil ang mga servers ay may limitadong kapasidad at ginagamit ng maraming tao, nararapat na hindi gamitin ang TheBullFx Sites sa paraang makakasira at makakapagpabigat sa server o network na konektado sa anumang TheBullFx server. Ito ay hindi dapat gamitin sa paraang makakapag antala sa paggamit ng iba sa TheBullFx sites.

PAGBUBUKOD NG MGA GARANTIYA

Ang TheBullFx ay hindi gumawa ng anumang ipinahayag o ipinahiwatig na warranty tungkol sa mga impormasyong nasa TheBullFx sites o mga impormasyong ibinigay habang pinagkakaloob ang mga serbisyo, kabilang ngunit hindi limitado sa ipinahiwatig na warranty sa pangangalakal, kaangkupan para sa isang partikular na layunin o di-paglabag. Ang TheBullFx sites na magagamit ay iyon lamang at hangga’t naroon pa; at hindi ginagarantiya ang kawastuhan ng mga impormasyon sa TheBullFx sites o na ang anumang mga depekto o mga kamalian o mga error sa software ay maitatama.

Ang TheBullFx ay hindi naggagarantiya na ang TheBullFx Sites ay mapupunuan ang iyong pangangailangan, o na ito ay hindi maaantala, napapanahon, ligtas at wasto. Ang TheBullFx ay hindi rin magbibigay ng garantiya na ang mga resultang makukuha mula sa paggamit ng TheBullFx sites ay tama at maaasahan, o na ang kalidad ng serbisyo, produkto, impormasyon o anumang material na binili o nakuha mula sa TheBullFx sites ay matutugunan ang iyong inaasahan. Ang TheBullFx ay hindi mananagot (maging sa ilalim ng kontrata (mula sa iyong kapabayaan o hindi) sa pagkawala o pinsala na maaaring makuha bilang resulta ng iyong kabiguan upang pangalagaan ang personal at sensitibong impormasyon.

DISCLAIMER SA MGA GARANTIYA AT PANANAGUTAN

Sa pinakamalawak na saklaw na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, ang TheBullFx ay walang pananagutan sa kahihinatnan, incidental man o espesyal, direkta o hindi direktang mga pinsala (kabilang ang ngunit hindi limitado sa nawalang kita, pagkalugi o pinsala na nagresulta mula sa paggamit o pagkawala ng paggamit ng TheBullFx sites, mga produkto o mga serbisyo at nilalaman ng third party, abala o pagkaantala). Ito ay totoo kahit na ang TheBullFx ay nagbibigay payo sa posibilidad ng naturang pinsala o pagkalugi. maliban kung kinakailangan sa naaangkop na batas. Ang TheBullFx ay hindi mananagot sa iyo o sinumang iba pa (kung sa ilalim ng kontrata, sibil (kasama ang kapabayaan o kung hindi man) para sa anumang pagkawala na nagreresulta mula sa isang sanhi sa kung anuman na ang TheBullFx ay walang direktang kontrol. Kabilang dito ang kabiguan ng electronic o kagamitang mechanical o linya ng komunikasyon. (kabilang ang telepono, cable at internet), awtorisadong pag-bukas, mga virus, pagnanakaw, mga error operator, malubhang o hindi pangkaraniwang mga panahon (kasama ang baha, lindol, o iba pang mga gawa ng diyos), sunog, digmaan , insureksyon, pagkilos ng terorista, gulo, alitan sa trabaho, at iba pang problema sa trabaho, aksidente, hindi inaasahang mga pangyayari o pagkilos ng pamahalaan.

Kung kayo ay nakatira sa isang estado, bansa o hurisdiksyon na hindi pinapayagan ang mga limitasyon o pagbubukod ng pananagutan, na nagkataon o may kinahihinatnang pinsala, ang ilan o lahat ng mga limitasyon at mga pagbubukod ay maaaring hindi angkop sa iyo.

PAGPUNO PARA SA PINSALA AT PAGKALUGI

Ikaw ay sumasangayon na ipagtatabggol at pupunan ang pinsala at pagkalugi at hindi mananagot ang TheBullFx, mga magulang, kaakibat, tagapag lisensya at kani-kanilang mga direktor, opisyal , empleyado at ahente para sa, mula sa at laban sa lahat ng mga pananagutan , at inaangkin ang pinsala at mga gastos , kabilang ang bayad sa abogado, ukol sa sanhi ng o may kaugnayan sa iyong paggamit ng TheBullFx site o serbisyo na ibinigay ng TheBullFx, o sa iyong paglabag ng Patakaran sa Seguridad o mga tuntunin at kundisyon. sinumang partido ay maaaring sumali, sa sarili nitong gastos , sa pagtatanggol ng anumang bagay na napapailalim sa pagbabayad-danyos mo at sumasang-ayon ka upang makipagtulungan sa tulad na partido sa pagtatanggol ng naturang paghahabol.

CONFIDENTIALITY

Kinikilala at sumasang-ayon ka na ang anumang pagtuturo o komunikasyon na ipinadala sa iyo o sa iyong ngalan sa pamamagitan ng TheBullFx Sites ay ginawa sa iyong sariling pagbabakasakali. Sumasang-ayon ka sa at pahintulutan ang TheBullFx na umasa at kumilos sa, at ituturing bilang ganap na awtorisadong at umiiral sa iyo ang anumang pagtuturo na ibinigay sa TheBullFx; at naniniwala na ibinigay sayo o sa iyong ngalan sa pamamagitan ng anumang ahente o tagapamagitan, kung kanino man naniniwala ang TheBullFx sa paniniwalang ito ay binigyan mo ng karapatang mamagitan para sayo. Inilalarawan ng Patakaran sa Privacy na makukuha sa TheBullFx Sites na naaangkop sa lahat ng mga gumagamit at mga customer at nakapaloob dito pati na mga tuntunin at kundisyon ng paggamit ng TheBullFx Sites. Kinikilala at sumasang-ayon ka na ang TheBullFx ay may karapatan na magtiwala sa iyong account number at password upang makilala ka at sumasang-ayon na hindi mo ibubunyag ang impormasyon na ito sa sinuman na hindi awtorisadong mamagitan para sa iyo.

TERMINATION

Ang TheBullFx ay may karapatan na sa kanya lamang upang magtakda, patigilin at putulin ang iyong access sa lahat o alinmang bahagi ng TheBullFx Sites anumang oras sa ano pa mang kadahilanan ng walang abiso. Maaaring baguhin, patigilin o ihinto ng TheBullFx ang mga tampok, database, impormasyon at nilalaman ng TheBullFx sites ng walang abiso. Sa kaganapan ng pagwawakas o termination, ikaw ay wala nang pahintulot na magbukas mula sa TheBullFx sites at ang mga paghihigpit na ipinataw sa iyo na may kaugnayan sa mga material na naidownload mula sa TheBullFx Sites; tanging pagpapahayag at pagtatakda ng pananagutan na nakasaad sa tuntunin at kundisyon ang iiral. Maaari mong tapusin ang iyong ugnayan sa TheBullFx anumang oras sa pamamagitan ng pagsara ng iyong account sa TheBullFx.

NAMAMAHALANG BATAS AT SAKLAW

Maliban kung hindi napagkasunduan, ang mga tuntunin at kundisyon at ang kanilang pagpapatupad ay pamamahalaan ng mga batas ng St Vincent at ang Grenadines, nang walang pagtatangi sa mga prinsipyo at iba’t ibang batas at mananatili para sa pakinabang ng TheBullFx; mga tagapagmana at pinaglaanan, maging sa pamamagitan ng pagsasama-sama , pagpapatatag, o kung hindi man. Hindi alintana nito kung ikaw ay naninirahan o mangasiwa ng negosyo na may TheBullFx sa St. Vincent and the Grenadines o sa ibang lugar. Maliban kung ang isang hindi pagkakaunawaan ay pamamahalaan ng isang naaangkop na arbitrasyong sugnay, hindi mababawi ang iyong pagsang ayon na magpasakop sa hurisdiksyon ng korte na matatagpuan sa St. Vincent and the Grenadines at sa pamamagitan nito talikdan ang anumang pagtutol sa kaginhawaan o kaangkupan ng lugar sa ganyang bagay o anumang katulad na dahilan. Kung ikaw ay hindi nasisiyahan sa mga tuntunin at kundisyon, ang iyong natatangi at tanging kasagutan ay huwag na magpatuloy sa paggamit ng TheBullFx Sites.

 

Symbol Bid Ask Spread
EURUSD 1.17245 1.17264 1.9
GBPUSD 1.37313 1.37411 9.8
USDCAD 1.27695 1.27731 3.6
USDJPY 109.969 109.998 2.9
USDCHF 0.93216 0.93238 2.2
AUDUSD 0.72633 0.72686 5.3
NZDUSD 0.70338 0.70458 12
EURGBP 0.85358 0.85416 5.8
EURCHF 1.09298 1.09335 3.7
EURJPY 128.946 128.981 3.5
AUDJPY 79.880 79.939 5.9
GBPJPY 150.983 151.079 9.6
USDSGD 1.34881 1.34948 6.7
XAUUSD 1752.74 1753.20 46
XAGUSD 22.366 22.403 3.7

Disclaimer

The above live prices are provided solely for informational purposes, not for trading purposes, and may be delayed.