ข้อมูลทางกฎหมาย

เมื่อเข้าถึงไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งไซต์นี้และเนื้อหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้
สำหรับลูกค้าของ The BullFx บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ ดังนั้นคุณจึงต้องรับผิดชอบในการทบทวนข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้เป็นประจำ การใช้ไซต์นี้ต่อไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การเป็นเจ้าของเว็บไซต์

บริษัท เป็นเจ้าของและดูแลเว็บไซต์นี้ ไม่มีการดาวน์โหลดหรือคัดลอกจากไซต์นี้จะโอนชื่อไปยังซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาใด ๆ ในไซต์นี้ให้กับคุณ สิ่งใดก็ตามที่คุณส่งต่อไปยังเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ บริษัท อาจถูกนำมาใช้โดย บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ บริษัท เห็นสมควรรวมถึงหน่วยงานด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ บริษัท ฯ เรื่อง. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ทุกประการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าของเนื้อหาทั้งหมดในไซต์นี้และจะบังคับใช้สิทธิ์ดังกล่าวในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

ทางเข้า

เว็บไซต์นี้และข้อมูลเครื่องมือและเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ได้ถูกนำไปใช้หรือมีไว้สำหรับการแจกจ่ายหรือใช้โดยบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่เป็นพลเมืองหรือถิ่นที่อยู่ในหรืออยู่ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่มีการแจกจ่ายเผยแพร่ความพร้อมใช้งานหรือ การใช้จะขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับหรือจะทำให้ บริษัท หรือ บริษัท ในเครือมีข้อกำหนดในการลงทะเบียนหรือการออกใบอนุญาตในเขตอำนาจศาลดังกล่าว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลในไซต์นี้มีให้ “ตามสภาพ” บริษัท ไม่รับประกันความถูกต้องของเอกสารที่ให้ไว้ในเอกสารนี้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะและขอรับรองการรับประกันสินค้าหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างชัดเจน บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการสกัดกั้นโดยบุคคลที่สามเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่มีให้คุณผ่านเว็บไซต์นี้

แม้ว่าข้อมูลที่คุณได้รับจากเว็บไซต์นี้จะได้รับหรือรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อว่าเชื่อถือได้ บริษัท ไม่สามารถและไม่รับประกันความถูกต้องความถูกต้องเที่ยงตรงหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีให้สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะของคุณ บริษัท หรือ บริษัท ในเครือกรรมการเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของ บริษัท ผู้จัดจำหน่ายรายใดรายหนึ่งจะไม่รับผิดชอบหรือมีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่เกิดความล้มเหลวหรือขัดจังหวะในเว็บไซต์นี้ หรือเกิดจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำไซต์นี้หรือข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของคุณหรือจากสาเหตุอื่นใดที่เกี่ยวกับการเข้าถึงไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์หรือวัสดุเหล่านี้ได้ ไม่ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดเหตุดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้การควบคุมของ บริษัท หรือผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์หรือบริการรายใดก็ตาม

บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ บริษัท ได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัท ฯ ได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว ความเสียหายที่เกิดขึ้นและไม่คำนึงถึงรูปแบบการดำเนินการไม่ว่าจะในสัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาท) ความรับผิดที่เข้มงวดหรืออย่างอื่น

ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ควรถือเป็นข้อเสนอหรือการชักชวนบุคคลใดในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอหรือการชักชวนดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตหรือบุคคลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการทำข้อเสนอหรือการชักชวนดังกล่าวและไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำแก่ ซื้อขายหรือจัดการกับการลงทุนใด ๆ คุณควรขอรับคำแนะนำด้านการลงทุนการเงินคำแนะนำด้านกฎหมายและด้านภาษีอย่างเป็นอิสระก่อนดำเนินการลงทุน ห้ามอ่านหรือตีความสิ่งใดในเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นการแนะนำการลงทุนของ บริษัท หรือ บริษัท ในเครือกรรมการเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน

ลักษณะของการลงทุนในเครื่องมือทางการเงินเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ไม่เหมาะสำหรับทุกคนยกเว้นว่า:

  • มีความรู้เรื่องการลงทุน,
  • สามารถรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของการลงทุน,
  • เข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง,
  • เชื่อว่าการลงทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและความต้องการทางการเงินโดยเฉพาะและ
  • ไม่จำเป็นต้องมีสภาพคล่องในการลงทุน

นักลงทุนรายใดที่ไม่เป็นมืออาชีพควรลงทุนในตราสารทางการเงินขอแนะนำว่าควรลงทุนเพียงส่วนหนึ่งของผลรวมที่นักลงทุนลงทุนในการลงทุนในระยะยาวเท่านั้น

ขอแนะนำให้นักลงทุนทุกรายควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุนอย่างมืออาชีพก่อนการลงทุนในตราสารการเงิน

ไซต์ที่เชื่อมโยง

เว็บไซต์นี้ยังมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ควบคุมหรือนำเสนอโดยบุคคลที่สาม บริษัท ไม่ได้ตรวจสอบและขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์ไว้ในไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับไซต์นี้ โดยการสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม บริษัท ไม่รับรองหรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอในเว็บไซต์นั้น

ความปลอดภัย

หากคุณสื่อสารกับ บริษัท ทางอีเมลคุณควรทราบว่าการรักษาความปลอดภัยของอีเมลทางอินเทอร์เน็ตไม่แน่นอน การส่งข้อความอีเมลที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับที่ไม่ได้เข้ารหัสไว้คุณยอมรับความเสี่ยงของความไม่แน่นอนดังกล่าวและการไม่ได้รับการปกปิดเป็นความลับผ่านทางอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัย 100% และบางคนอาจสามารถดักจับและอ่านรายละเอียดของคุณได้

ความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณให้เราจะถือว่าเป็นความลับและแบ่งปันเฉพาะภายใน บริษัท บริษัท ในเครือและคู่ค้าทางธุรกิจและจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามใด ๆ ยกเว้นภายใต้กระบวนการทางกฎหมายหรือทางกฎหมายใด ๆ ระบบติดตามเว็บไซต์อาจรวบรวมข้อมูลที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าเว็บที่คุณเข้าถึงด้วยวิธีที่คุณค้นพบไซต์นี้ความถี่ของการเข้าชมเป็นต้น ข้อมูลที่เราได้รับใช้เพื่อปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและอาจถูกใช้โดยเราในการติดต่อคุณด้วยวิธีที่เหมาะสมและเพื่อให้ข้อมูลที่เราเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณ

 

Symbol Bid Ask Spread
EURUSD 1.17245 1.17264 1.9
GBPUSD 1.37313 1.37411 9.8
USDCAD 1.27695 1.27731 3.6
USDJPY 109.969 109.998 2.9
USDCHF 0.93216 0.93238 2.2
AUDUSD 0.72633 0.72686 5.3
NZDUSD 0.70338 0.70458 12
EURGBP 0.85358 0.85416 5.8
EURCHF 1.09298 1.09335 3.7
EURJPY 128.946 128.981 3.5
AUDJPY 79.880 79.939 5.9
GBPJPY 150.983 151.079 9.6
USDSGD 1.34881 1.34948 6.7
XAUUSD 1752.74 1753.20 46
XAGUSD 22.366 22.403 3.7

คำปฏิเสธ

The above live prices are provided solely for informational purposes, not for trading purposes, and may be delayed.